តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ​ ឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃទី 09.10.2020 VN24h xoso khmer video lottery

Share on facebook
Share on twitter

តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ​ ឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃទី 09.10.2020 VN24h xoso khmer video lottery

9 065 views | 8 Oct. 2020
9 065 views | 8 Oct. 2020

តំរុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះ​ ឆ្នោតវៀតណាមថ្ងៃទី 09.10.2020 VN24h xoso khmer video lottery

សូមចុចពាក្យថា

sok narong

ខំចុចមេដែលអោយហើយសុំលេខត្រូវចាក់ផងមក

Ta ta

ញុំចង់ស្តាប់លោកគ្រូនិយាយពិរោះណាស់លោកគ្រូ

Ta ta

លោកគ្រូនិយាយពិរោះណាស់ចង់ស្តាប់

គ្រូឆ្នោត មហាសំណាង

លេខល្អចាក់ត្រូវទាំងអស់គ្នា

sok narong

អ្នកក្រខ្លាចអត់លុយទិញអង្ករស្ងោលោកគ្រូ

sok narong

លោកគ្រូសុំត្រូវលេខមកបុ៉សអា

sok narong

តបផងលោកគ្រូ

Ly Rean

និយាយពិរោះលោកគ្រូ